Információk

Impresszum

Alapítva: 1953

Főszerkesztő: Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy, egyetemi magántanár

Kiadó: Belügyminisztérium

1051 Budapest, József Attila u. 2-4.

www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

Szerkesztőség: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

www.belugyiszemle.hu

ISSN 2062-9494 (Nyomtatott)

ISSN 2677-1632 (Online)

Megjelenés: havonta, évi 12 kötetben + évi 6 különszám

Tudománymetriai információ:

Jelleg: Tudományos

Lektoráltság: Lektorált

MTA besorolás: IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Állam- és Jogtudományi Bizottság: „A”

                              II. Filozófiai és Történettudományok Osztály, Pszichológiai Tudományos Bizottság: „A”

A Belügyi Szemle küldetése

A Belügyi Szemle Szerkesztősége annak felelősségteljes tudatában, hogy az 1953-ban indult belügyminisztériumi szakmai, tudományos folyóirat fellelhető lapszámainak megőrzése, kezelése páratlan történelmi értékkel bír, az alábbi archiválási irányelveket tartja mérvadónak.

A közel hetvenévnyi archivált tudományos és szakmai adatbázishoz előre meghatározott feltételekhez kötött a hozzáférés, az alábbiaknak megfelelően:

A korábbi lapszámok meglévő köre (PDF-formátumban) előzetes egyeztetés mellett érhető el a kutatói, az oktatói tevékenységhez, a szakmai munkához. A felhasználás, hivatkozás során minden esetben fel kell tüntetni annak származási helyét, a tudományterületnek megfelelő hivatkozási szabályoknak megfelelően.

A Belügyi Szemle régmúltból fennmaradt, felbecsülhetetlen történeti értéket képező lapgyűjteményéhez az érdeklődő személyeknek külön engedély alapján biztosítja a Szerkesztőség a betekintést. Ezen anyagok felhasználását, hivatkozásait minden esetben előzetesen kell bejelenteni és dokumentálni.

A Belügyi Szemle szerzői nem fizetnek és nem kapnak díjat semmilyen jogcím alatt a tudományos cikkek megjelentetéséért.

Archiválási politika

A Belügyi Szemle a tanulmányok, könyvismertetések és az interjúk, valamint a Fórum rovatba megjelentetett tanulmányok esetében a nyílt (gold) azonnali hozzáférési módot követi és alkalmazza.

A Belügyi Szemle szerkesztőségének megküldött tanulmányok bírálat (lektorálás) utáni változata, valamint a kiadói változat nyomtatott és elektronikus (pdf) változata a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC-ND 2.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/) feltételei szerint publikált Open Access közlemények, amelynek szellemében a cikkek bármilyen médiumban szabadon felhasználhatók, megoszthatók és újraközölhetők, feltéve, hogy az eredeti szerző és a közlés helye, illetve a CC License linkje feltüntetésre kerülnek.

A Belügyi Szemle a nyomtatott és digitális formátumban megjelentetett tanulmányok kiadói változatát pdf formátumban a megjelentetést követően archíválja és indexáltatja a Belügyi Szemle OJS archívumában, a REAL-MTA Könyvtárának repozitóriumában, valamint a ProQuest és EBSCO nemzetközi indexálók adatbázisában.     

Creative Commons CC-BY-NC-ND

cc-by-nc-nd

A Belügyi Szemle Szerkesztősége a Belügyi Szemle 2020/11. számától csatlakozott a Creative Commons nemzetközi licence rendszerhez. Ennek értelmében az Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC-BY-NC-ND) licenc alkalmazásával biztosítjuk, hogy a tanulmányok szövegét változatlan formában, kereskedelmi felhasználás mellőzésével az arra jogosultak felhasználhatják. A Creativ Commons egy közhasznú társaság, amely különböző licenc-szerződéseket kínál, amelyekkel a szerzők munkáik felhasználási jogait biztosítják a nyilvánosság számára. A licencszerződések az interneten szabadon hozzáférhetők és kompatibilisek a különböző webes alkalmazásokkal. A Creative Commons fontos szerepet játszik az Open Access tudományos mozgalomban, amely a tudományos kutatásokat és folyóiratokat szélesebb körben teszi elérhetővé a világhálón. A világ legnagyobb nyílt hozzáférésű tudományos kiadói mind CC licenceket használnak tartalmuk online közzétételéhez és szabad felhasználásához.

További információk az alábbi URL linken érhetők el: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.hu

A Belügyi Szemlében publikált cikkeket az angol nyelvű CrossRef (DOI) tudományos adatbázisok, a ProQuest és EBSCO nemzetközi indexáló, a WorldCat nemzetközi könyvtárszolgáltató, a Google Scholar, illetve a magyar nyelvű MATARKA szemlézi.

REAL-J az MTA Könyvtárának Repozitóriuma: Digitalizált és digitálisan készült folyóiratok és periodikák gyűjteménye. Évfolyamonként/kötetenként vagy évfolyamonként/füzetenként tárolja a tudományos folyóiratokat. A Belügyi Szemle számai a 2015/1. számtól (folyamatos adatfeltöltéssel) megtalálhatók az MTA REAL-J repozitórium gyűjteményében. A Belügyi Szemle az egyes folyóiratszámok szabad hozzáférésű olvashatósága tekintetében a nyílt (goldhozzáférési módot követi és alkalmazza. 

REAL az MTA Könyvtárának Repozitóriuma: A REAL repozitórium a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) rögzítésre került publikációk teljes szövegű anyagát tartalmazza. A Belügyi Szemle a havonta megjelenő print számban olvasható tanulmányok, könyvismertetések, a fórum, a kitekintés, az interjúk, valamint az angol és magyar nyelvű online különszámok teljes tartalma esetében a nyílt (gold) azonnali hozzáférési módot követi és alkalmazza.  

Szerzői útmutató

Általános közlési elvek

A Belügyi Szemle olyan tudományos, szakmai közleményeket fogad be és jelentet meg, amelyek elsősorban a rendvédelemmel, a közrenddel és a közbiztonsággal, a biztonságpolitikával, az önkormányzatisággal összefüggő kérdésekkel, a társadalmi devianciákkal foglalkozik, valamint a rendészet kérdéseit kriminológiai, kriminálszociológiai, büntetőjogi és rendészeti szempontból elemzi és értékeli. Mindezek mellett helyet kapnak a vízügyi, a pszichológiai, az orvostudományi és más határtudományokhoz kapcsolódó tanulmányok is.

A beküldött közlemény visszaigazolása során a Szerkesztőség tájékoztatja a szerzőket a beküldött kézirat befogadásáról és a megjelentetés várható időpontjáról.

A Belügyi Szemle szerzői nem fizetnek és nem kapnak díjat semmilyen jogcím alatt a tudományos cikkek megjelentetéséért.

A Belügyi Szemle szerkesztőségének megküldött tanulmányok bírálat (lektorálás) utáni változata, valamint a kiadói változat nyomtatott és elektronikus (pdf) változata a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC-ND 2.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/) feltételei szerint publikált Open Access közlemények, amelynek szellemében a cikkek bármilyen médiumban szabadon felhasználhatók, megoszthatók és újraközölhetők, feltéve, hogy az eredeti szerző és a közlés helye, illetve a CC License linkje feltüntetésre kerülnek.

Terjedelem

A kézirat elfogadható terjedelme tanulmányok esetében általában 20-40.000 leütés (kb. 10-20 oldal). A kéziratban ábrák és képek is szerepelhetnek. A beküldött kézirat első lábjegyzetében – amennyiben ez releváns – a támogatási forrásokat fel kell tüntetni. A beszámolók, recenziók terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 8-12.000 leütést (kb. 4-8 oldal).

A közlemény szerkezete és formája

A közlemény a szerző nevével (középre, Times New Roman 12-es betűmérettel, félkövér kiemeléssel) kezdődik. A szerző neve alá a közlemény címe (középre, Times New Roman 15-es betűmérettel, félkövér kiemeléssel) és annak angol nyelvű fordítása kerül (középre, Times New Roman 12-es betűmérettel, kiemelés nélkül).

Ezt követi egy legfeljebb 2000-2500 leütésszámú magyar és angol nyelvű absztrakt, valamint öt-öt kulcsszó magyar és angol nyelven (1,05-ös sortávolsággal, Times New Roman 11-es betűmérettel). A szerzőnek, a közlemény címének az absztraktnak és a kulcsszavaknak az előbbiekben ismertetett feltüntetése mellett, a cikk iránti érdeklődés felkeltése érdekében, a honlapon történő közzététele mellett kérjük a cikk maximum 2500 karakterszámú téziseinek ismertetését is. A tézisek megadása nem feltétele a cikk megjelentetésének, az csupán a honlapon megjelenítendő médiamarketing célokat szolgál.

A közlemény szöveges részét 1,05-ös sortávolsággal, Times New Roman 11-es betűmérettel kell elkészíteni, a felhasznált irodalom jegyzékét a kézirat zárásaként kell feltüntetni. Szövegközi kiemelésként dőlt formázást szükséges alkalmazni a szó szerinti hivatkozások esetén. Félkövér formázás kizárólag a fejezetcímek esetén alkalmazandó. A fejezetcímek sorszámozás nélkül kerüljenek megjelenítésre, Times New Roman 13-as betűmérettel, félkövér kiemeléssel. Ritkítás (a karakterek közötti távolság módosítása), VERZÁL (a folyó szöveg egyes elemeinek vagy részeinek NAGYBETŰVEL szedése), kiskapitális (small capitals) és aláhúzás nem alkalmazható a kéziratban.

A teljes kéziratot .docx formátumban kérjük a szerkesztoseg@belugyiszemle.hu e-mail címen a Szerkesztőségbe beküldeni.

A szerzői nyilatkozat letölthető és szerkeszthető űrlapját a Szerzői nyilatkozat almenüben találja meg, amelyet kitöltést követően Szerkesztőségünkbe azonnal beküldhet, a visszaküld gombra kattintva. Többes szerzői tanulmány esetén minden szerzőre nézve kérjük kitölteni a nyilatkozatot.

Hivatkozások

A Belügyi Szemle az APA (American Psychological Association) hivatkozási rendszert alkalmazza és várja el annak alkalmazását a szerzőktől. Az APA a nemzetközi életben az egyik legelterjedtebb hivatkozási rendszer. Az APA stílus egy olyan szöveges hivatkozási rendszer, amely azonnal biztosítja az olvasó számára, hogy lássa az információk forrását. A szöveges hivatkozások tipikusan a szerző vezetéknevét, a kiadás dátumát, és az idézett szöveg oldalszámát tartalmazza. Ennek a stílusnak a részletes  szabályrendszere vonatkozó instrukciókat alább tesszük közzé. Az APA egységes hivatkozási rendszer a Belügyi Szemle 2019/7-8. számától kerül alkalmazásra.

A Belügyi Szemle Szerkesztősége a Publication manual of the American Psychological Association (The Official Guide to APA style) 7-ik kiadásban megjelent hivatkozási szabályokat kéri alkalmazni a szerzőktől a benyújtott kéziratokban az alábbiak szerint.

  1. Folyóiratcikk DOI azonosítóval - A folyóirat neve dőlt betűs

McCauley, S. M. & Christiansen, M. H. (2019). Language learning as language use: A cross-linguistic model of chlld language development. Psychological Review, 126(1), 1-51. https://doi.org/10.1037/rev0000126

Zárójeles hivatkozás: (McCauley & Christiansen, 2019)

Mondatközi hivatkozás: McCauley & Christiansen (2019)

  1. DOI azonosító nélküli folyóiratcikk, URL hivatkozással - A folyóirat neve dőlt betűs

Ahmann, E., Tuttle, L. J., Saviet, M. & Wright, S. D. (2018). A descriptíve revlew of ADHD coaching research: lmplications for college students. Journal of Postsecondary Education and Disability, 31(1), 17-39. https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31    

Zárójeles hivatkozás: (Ahmann et al., 2018)

Mondatközi hivatkozás: Ahmann et al. (2018)

  1. Könyv DOI azonosítóval- A mű címe dőlt betűs

Brown, L. S. (2018). Feminist therapy (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000092-000

Zárójeles hivatkozás: (Brown, 2018)

Mondatközi hivatkozás: Brown (2018)

  1. Fejezetek szerkesztett könyvben - Az adott mű címe dőlt betűs

Balsam, K. F., Martell, C. R., Jones, K. P. & Safren, S. A. (2019). Affirmative cognitive behavior therapy with sexual and gender minority people. In G. Y. Iwamasa & P. A. Hays (Eds.), Culturaly responsive cognitive behavior therapy: Practice and supervision 2nd ed., (pp. 287-314). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000119-012

Zárójeles hivatkozás: (Balsam et al., 2019)

Mondatközi hivatkozás: Balsam et al. (2019)

  1. Folyóirat, újságcikk DOI azonosító nélkül - A folyóirat, újság neve dőlt betűs

Andersen, M. (2018). Getting consistent with consequences. Educational Leadership, 76(1), 26-33.

Goldman, C. (2018, November 28). The complicated calibration of love, especially in adoption. Chicago Tribune.

Zárójeles hivatkozás: (Andersen, 2018; Goldman, 2018)

Mondatközi hivatkozásAndersen (2018) és Goldman (2018)

  1. Folyóiratcikk DOI azonosítóval több szerző esetén - A folyóirat neve dőlt betűs

Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gand1n, L., lredell, M., Saha, S.,  White,  G.,  Woollen,  J.,  Zhu,  Y. 1 Chelliah,  M.1  Ebisuzaki,  W.,  Higgins, W.,  Janowiak, J., Mo, K. C., Ropelewskf, C., Wang, J., Leetmaa, A., & Joseph, D. (1996). The NCEP/ NCAR 40-year reanalysis project. Bulletin of the American Meteorological Society, 77(3), 437-471. https://doi.org/10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2 

Zárójeles hivatkozás: (Kalnay et al., 1996)

Mondatközi hivatkozás: Kalnay et al. (1996)

  1. Folyóiratcikk DOI-val, egyéni és csoportos szerzők kombinációjával - A folyóirat neve dőlt betűs

De Vries, R., Nieuwenhuíjze, M., Buitendijk, S. E., & the members of Midwifery Science Work Group. (2013). What does it take to have a strong and índependent profession of midwifery?  Lessons from the Netherlands. Midwifery29(10), 1122-1128. https://doi.org/10.1016/j.midw.2013.07.007

Zárójeles hivatkozás: (De Vries et al., 2013)

Mondatközi hivatkozás: De Vríes et al. (2013)

       8. Magazinban megjelent cikk - A magazin neve dőlt betűs

Bergeson, S. (2019, January 4). Really cool neutral plasmas. Science, 363(6422), 33-34. https://doi.org/10.1126/science.aau7988    

Bustillos, M. (2013, March 19). On video games and storytelling: An interview with Tom Bissell. The New Yorker. https://www.newyorker.com/books/page-turner/on-videogames-and-storytelling-an-interview-with-tom-bissell 

Weir, K. (2017, January). Forgiveness can improve mental and physical health. Monitoron on Psychology, 48(1), 30.

Zárójeles hivatkozás: (Bergeson, 2019; Bustillos, 2013; Weir, 2017)

Mondatközi hivatkozás: Bergeson (2019), Bustillos (2013), és Weir (2017)

       9. Újságcikk - Az újság neve dőlt betűs

Guarino, 8. (2017, December 4). How will humanity react to alien life?  Psychologists have some predictions. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/
news/speaking-of-science/wp/2017/12/04/how-wi II-humanity-react-to-alien-I ifepsychologists-
have-some-predictions 

Hess, A (2019, January 3). Cats who take direction. The New York Times, C1.

Zárójeles hivatkozás: (Guarino, 2017; Hess, 2019)

Mondatközi hivatkozás: Guarino (2017) és Hess (2019)

      10. Internetes hivatkozás - A cím döntött

Amennyiben internetes írásra hivatkozik a szerző, ennek formája a szövegben (URL1), (URL2) stb. Az URL-hivatkozások az irodalomjegyzék legvégén szerepeljenek, tekintet nélkül az ábécé szerinti sorrendre.

A hivatkozás/letöltés időpontját nem kell feltüntetni.

URL1: Mongolia-China Relations. http://www.mfa.gov.mn/?p=29545

URL2: International Organization. http://www.imuna.org/resources/country-profiles/mongolia

URL3: Mongolian Peacekeepers Awarded UN Medal In South Sudan. 2017. https://unmiss.unmissions.org/mongolian-peacekeepers-awarded-un-medal-south-sudan

Ábrák, táblázatok, illusztrációk, képletek alkalmazása

Fotó

A fotó szélessége legalább 1500 pixel legyen. Ez biztosítja a 126 mm-es szövegszélességhez a 300 dpi felbontást, ami a jó minőségű nyomdai kivitel feltétele. Minden esetben kérjük a Word kéziratban elhelyezett, fentieknek megfelelő képet (tif, jpg, png stb.) külön fájlként is csatolni.

Ábra, grafikon

Az ábra és magyarázata legyen egyszerű és áttekinthető. A Wordben szerkesztett (SmartArt, Diagram) ábra, grafikon maradjon a dokumentumban szerkeszthető változatban, ne legyen képpé alakítva. Excel grafikon esetén kérjük, mellékeljék a forrásfájlt is minden esetben. A színes ábra nyomtatott formája fekete-fehér, ezért célszerű nagyobb kontraszt alkalmazása, grafikon esetében ajánlott különböző vonaltípus, kitöltési minta használata a látványosabb megjelenítés érdekében.

Táblázat

A táblázat minden esetben a Word táblázatszerkesztőjével megszerkesztve (áttekinthető, értelmezhető formában), a dokumentumban a kívánt helyen szerepeljen.

Matematikai képlet

Matematikai képlet alkalmazása esetén a MathType használatát kérjük. Az alkalmazás leírása a https://mathtype.hu.downloadastro.com linken található. A táblázatokat a lehető legegyszerűbben, függőleges vagy vízszintes oszlopos elrendezésben szükséges leadni. Ne kerüljenek bele speciális megoldások, árnyékok vagy domborodások.

További információk

Kérjük, az idegen nyelvű ábrák szövegét fordítsák le magyar nyelvre, vagy mellékeljék az idegen szavak fordítását. Magyar szövegkörnyezetben tizedesvesszőt használjanak, ne tizedespontot, a cikkben használt idézeteknél mindig jelöljék azok forrásait. Ha a szerző nem saját illusztrációit használja, akkor fel kell tüntetni annak forrását. A szerző feladata és felelőssége, hogy kiderítse a copyright tulajdonosát, és amennyiben az nem szabad felhasználású, engedélyt szerezzen a közléshez. Valamennyi tudományos folyóiratban megjelent cikk esetében a közlés elengedhetetlen feltétele a szerző(k) nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közölt tanulmány saját szellemi alkotásuk és tulajdonuk. A szerzői nyilatkozatot a Szerzői Nyilatkozat almenü megnyitását követően tudja kitölteni.

Felhasznált irodalom

A hivatkozások jegyzékét mindig a közlemény végén, ábécérendben szükséges megadni. A felhasznált irodalomban, valamint a lábjegyzetekben legfeljebb az irodalomjegyzékre vonatkozó utalások lehetnek.

Amennyiben azonos szerző(k)től ugyanazon évben több tanulmányra hivatkoznak, akkor a közleményeket az évszám után írt a, b, c stb. jelekkel kérjük megkülönböztetni mind a szövegközi hivatkozásban, mind a felhasznált irodalomban. A bibliográfiai adatoknak a szövegben és a felhasznált irodalomban egyezniük kell.

A szövegben említett személyek vagy intézmények teljes nevét kérjük az első előfordulásakor kiírni. Kérjük, az irodalomjegyzékben adják meg az idézett cikkek DOI- (Digital Object Identifier) kódját a fenti szabályok alapján. A DOI-k feltüntetése az irodalomjegyzékben kötelező. A CrossRef ügynökség több keresőt is biztosít saját adatbázisához, amelyek segítségével ellenőrizhető, hogy a hivatkozott irodalomjegyzékben szereplő közleményeknek van-e a CrossRef-nél regisztrált DOI azonosítója. Javasoljuk, hogy https://doi.crossref.org/simpleTextQuery internetes oldalt használják a szerzők a DOI azonosítók keresésére, mivel ez egy havi 5000 db korlát mellett igénybe vehető szabadszavas kereső, ahol akár az egész irodalomjegyzék bemásolható egy keresésbe.

Angol nyelvű cikkek esetében a felhasznált irodalomban szereplő hivatkozott magyar nyelvű közlemények címét angolul is kérjük megjeleníteni. 

Példaként: 

Ritecz Gy. & Sallai J. (2016). A migráció trendjei, okai és kezelésének lehetőségei 2.0 [Trends, reasons and management of migration]. Hanns Seidel Alapítvány.

Sallai J. (2013). A határrendészet első kézikönyve [The first manual of border control] In Gaál Gy. & Hautzinger Z. (Szerk.), A modernkori magyar határrendészet száztíz éve [Hundred and ten years of modern Hungarian border control] (pp. 35-52). Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozata.

Recenzió

Könyvismertető a szakfolyóiratokban szokásos formában és tartalommal kerül közzétételre. A Belügyi Szemle kb. 8.000-12.000 karakteres ismertetőket vár. A szerző(k) az elemzésben törekedjen a szaktudományos értelmezésre és közérthető fogalmazásra.

Kérjük, hogy az ismertetett mű kiadójától szerezzen be jó minőségű címlapfotót, amelyet a fokozott figyelemfelkeltés érdekében szintén megjelentetünk. A könyvészeti adatokat – szerző, szerkesztő, összeállító stb., teljes cím, (sorozat), kiadás helye, kiadó, évszám, összoldalszám – a szöveg végén, zárójelben kell feltüntetni. Egyebekben ugyanazok a követelmények érvényesek a recenziókra, mint a tanulmányokra.

A kézirat leadása

Havi folyóirat lévén a Belügyi Szemle tördelt levonatokat nem küld a szerzőnek, de elfogadás előtt elküldi egyeztetésre közleménye szerkesztett példányát, amelynek áttekintését és visszaküldését kérjük két munkanap alatt teljesíteni. Amennyiben olyan kisebb nyelvhelyességi, stilisztikai javítások szükségessége merül fel, amelyek a közlemény tartalmi lényegét nem érintik, a szerző részére történő visszaküldéstől eltekintünk. Abban az esetben, ha a vaklektorálást követően a szaklektor a tanulmány átdolgozását javasolja, a szerző közleménye szerkesztett példánya mellé megkapja a javasolt változtatásokra vonatkozó jegyzéket is, megfelelő határidő kitűzése mellett. Késedelmes visszaküldés esetén a közlemény megjelentetése a tervezett időponthoz képest jelentősen csúszhat. Amennyiben ezeket figyelembe véve a közlemény átdolgozása megtörténik, abban az esetben sor kerül annak megjelentetésére.

Leadási határidő

A folyóiratok tervezetten minden hónap 15-ig jelennek meg. A kéziratok leadása folyamatos. Kérjük a szerzőket, hogy vegyék figyelembe, hogy a beküldött kéziratok megjelenésének átfutási ideje 3-6 hónap, figyelemmel az éves és a féléves laptervre.

Az esetleges észrevételeket, kérdéseket a szerkesztoseg@belugyiszemle.hu e-mail címre várjuk.

A Belügyi Szemle küldetése

A Belügyi Szemle a Belügyminisztérium szakmai, tudományos folyóirata – néhány névváltoztatással – több, mint hatvan éve kiemelkedő szerepet tölt be a magyar tudományos közélet folyóiratai között. A lap 1953-ban indult Rendőrségi Szemle címmel. Küldetése szerint a folyóirat elsődleges feladata az volt, hogy összegezze mindazt a tapasztalatot, amelyet a rendőrségi munka gyakorlata eredményezett. 1963-tól Belügyi Szemle, 1991–1994 között Rendészeti Szemle, majd 1995-től Belügyi Szemle, 2006–2010 között újra Rendészeti Szemle, 2010 júniusától ismét Belügyi Szemle címmel jelent meg. 1953-tól 1984-ig kisebb megszakításokkal dr. Déri Pál főszerkesztő neve fémjelezte a Belügyi Szemlét, 1985-től dr. Finszter Géza, 1989-től dr. Rácz Lajos vette át a főszerkesztői széket. 1991-ben dr. Szabó Endre, 1992-ben dr. Szikinger István, 1993-ban dr. Dános Valér, 1994-től dr. Korinek László volt a folyóirat főszerkesztője.

A 2019-es év meghatározó időszak a Szemle életében, ugyanis a nyomtatott lap mellett megjelent a Belügyi Szemle hírlevele, amely egyfajta beharangozója, ajánlója minden egyes havi lapszámnak. 2020 tavaszán elindult a Belügyi Szemle hírportálja, amely több szempontú igényt kielégítő szerkezettel rendelkezik. Egyrészt a hírportál egy vegyes használatú honlap- szerkezet, amely a folyóiraton kívül eső tartalmakat is közöl, másrészt lehetővé teszi azt is, hogy reflexió színtere legyen, vagy olvasóink szavazhatnak aktuális kérdésünkre, valamint részt vehetnek kvízjátékunkon is. A honlap megjelenésével valóban új korszak köszönt be a Belügyminisztérium szakmai, tudományos folyóiratának életében. A csak online felületen megjelenő Belügyi Szemle Különszám név alatt megjelenő folyóiratukban évi négy alkalommal tematikus vagy angol nyelvű közleményeknek is helyet adunk.

A Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, az általa felállított rangsor szerint az öt legmagasabban értékelt lap közé sorolja a folyóiratot. A lap a társadalmi devianciák, valamint a közbiztonság és a rendészet kérdéseit kriminológiai, kriminálszociológiai, büntetőjogi, rendészeti szempontból elemző, értékelő tanulmányokat közöl.
A Belügyi Szemle szellemisége mit sem változott az elmúlt hat évtized alatt. A folyóirat elsődleges célja ma is, hogy lehetőséget teremtsen a belügyi és más hazai kutatóknak, oktatóknak, doktorandusz hallgatóknak és szakembereknek a minél szélesebb körben folyó kutatási eredményeiket feldolgozó tanulmányaik, szakmai tapasztalataikat tartalmazó cikkeik megjelentetésére. A kéziratok előzetes, anonim, úgynevezett kettős vaklektorálásra kerülnek az elismert szaktekintélyekből álló lektori hálózat tagjainak közreműködésével.

A folyóirat kezdetek óta havonta jelenik meg nyomtatásban, magyar nyelven. Angol nyelvű kéziratok megjelentetésére csak a Belügyi Szemle Különszám online folyóiratában kerül sor. Az előzőkben megfogalmazott szellemiség jegyében a folyóiratban helyet kapnak azok a tudományos és szakmai közlemények is, amelyek a rendészettudomány, az állam- és jogtudomány, a társadalomtudományok, természettudományok és ezek határtudományai területeit érintik.

A folyóirat jelenleg az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Állam- és Jogtudományi, és a II. Filozófiai és Történettudományok Osztályának Pszichológiai Tudományos Bizottságának minősítési besorolása szerint a legmagasabb szintű kategóriába, az „A” kategóriába tartozik, ennek megfelelően a lapban megjelenő cikkek szerzői a lehető legmagasabb pontszámot kapják. A Szerkesztőbizottság, valamint a Szerkesztőség valamennyi tagja mélyen elkötelezett aziránt, hogy olyan szakmai és tudományos folyóiratot gondozzon, amely igazi szellemi műhelyként képes segíteni a kutatók és az oktatók tudományos karrierjének kiteljesedése mellett más szakemberek ismereteinek bővítését, frissítését és megújítását egyaránt. A lap szerkesztői mély szakmai meggyőződéssel hisznek abban, hogy a folyóirat fontos szerepet játszhat a jövőben is az oktatók és kutatók előmenetelének folyamatában, publikációs és alkotói tevékenységük megítélésében, továbbá a gyakorlati szakemberek szakmai műveltségének és felkészültségének emelésében.