Információk

Impresszum

Alapítva: 1953

Főszerkesztő: Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy, egyetemi magántanár

Kiadó: Belügyminisztérium

1051 Budapest, József Attila u. 2-4.

www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

Szerkesztőség: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

www.belugyiszemle.hu

ISSN 2062-9494 (Nyomtatott)

ISSN 2677-1632 (Online)

Megjelenés: havonta, évi 12 kötetben + évi 4 különszám

Tudománymetriai információ:

Jelleg: Tudományos

Lektoráltság: Lektorált

MTA besorolás: IX Gazdasági- és Jogtudományok Osztálya / Állam- és Jogtudományi Bizottság: „A”

A Belügyi Szemle küldetése

A Belügyi Szemle Szerkesztősége annak felelősségteljes tudatában, hogy az 1953-ban indult belügyminisztériumi szakmai, tudományos folyóirat fellelhető lapszámainak megőrzése, kezelése páratlan történelmi értékkel bír, az alábbi archiválási irányelveket tartja mérvadónak.

A közel hetvenévnyi archivált tudományos és szakmai adatbázishoz előre meghatározott feltételekhez kötött a hozzáférés, az alábbiaknak megfelelően:

A korábbi lapszámok meglévő köre (PDF-formátumban) előzetes egyeztetés mellett érhető el a kutatói, az oktatói tevékenységhez, a szakmai munkához. A felhasználás, hivatkozás során minden esetben fel kell tüntetni annak származási helyét, a tudományterületnek megfelelő hivatkozási szabályoknak megfelelően.

A Belügyi Szemle régmúltból fennmaradt, felbecsülhetetlen történeti értéket képező lapgyűjteményéhez az érdeklődő személyeknek külön engedély alapján biztosítja a Szerkesztőség a betekintést. Ezen anyagok felhasználását, hivatkozásait minden esetben előzetesen kell bejelenteni és dokumentálni.

A Belügyi Szemle szerzői nem fizetnek és nem kapnak díjat semmilyen jogcím alatt a tudományos cikkek megjelentetéséért.

Archiválási politika

A Belügyi Szemle a tanulmányok szabad hozzáférésű olvashatósága tekintetében a hathónapos zárt (embargós) hozzáférési módot, még a fórum, kitekintés, könyvismertetés és az interjú rovatban megjelentetésre kerülő írások, valamint az angol és magyar nyelvű online különszámok teljes tartalma esetében a nyílt (gold) azonnali szabad hozzáférési módot követi és alkalmazza.

A Belügyi Szemle szerkesztőségének megküldött tanulmányok bírálat (lektorálás) utáni változatát, valamint a kiadói változat nyomtatott és elektronikus (pdf) változatának elektronikus felületeken történő nyilvános közzétételét a kiadó a megjelentetéstől számított hathónapos időszakra a folyóirat szerzőinek megtiltja. A kiadói tiltás nem vonatkozik a Belügyi Szemle online különszámaiban megjelenő tanulmányokra, valamint a nyomtatott és online számokban megjelenő könyvismertetésekre, portrékra, valamint interjúkra. 

 A Belügyi Szemle a megjelentetett tanulmányok kiadói változatát pdf formátumban a hathónapos embargós zárt időszakot követően megjelenteti (archíválja) az OJS rendszer archívumában, valamint a REAL-MTA Könyvtárának repozitóriumában.   

Megjelenés: havonta, évi 12 kötetben + évi 4 (online) különszám

Tudománymetriai információ:

Jelleg: Tudományos

Lektoráltság: Lektorált

MTA besorolás: IX Gazdasági- és Jogtudományok Osztálya / Állam- és Jogtudományi Bizottság: „A”

A Belügyi Szemlében publikált cikkeket az angol nyelvű CrossRef (DOI) tudományos adatbázisok, a ProQuest nemzetközi indexáló, a WorldCat nemzetközi könyvtárszolgáltató, a Google Scholar, illetve a magyar nyelvű MATARKA szemlézi.

REAL-J az MTA Könyvtárának Repozitóriuma: Digitalizált és digitálisan készült folyóiratok és periodikák gyűjteménye. Évfolyamonként/kötetenként vagy évfolyamonként/füzetenként tárolja a tudományos folyóiratokat. A Belügyi Szemle számai a 2015/1. számtól (folyamatos feltöltéssel) megtalálhatók az MTA REAL-J repozitórium gyűjteményében. A Belügyi Szemle az egyes folyóirat számok szabad hozzáférésű olvashatósága tekintetében a hathónapos zárt (embargós) hozzáférési módot követi és alkalmazza.  

REAL az MTA Könyvtárának Repozitóriuma: A REAL repozitórium az Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) rögzítésre került publikációk teljes szövegű anyagát tartalmazza. A Belügyi Szemle a tanulmányok szabad hozzáférésű olvashatósága tekintetében a hathónapos zárt (embargós) hozzáférési módot, még a fórum, kitekintés, könyvismertetés és interjú rovatban megjelenő írások esetében a nyílt (gold) azonnali szabad hozzáférési módot követi és alkalmazza.  

A Belügyi Szemle a Belügyminisztérium szakmai, tudományos folyóirata – néhány névváltoztatással – több, mint hatvan éve kiemelkedő szerepet tölt be a magyar tudományos közélet folyóiratai között. A lap 1953-ban indult Rendőrségi Szemle címmel. Küldetése szerint a folyóirat elsődleges feladata az volt, hogy összegezze mindazt a tapasztalatot, amelyet a rendőrségi munka gyakorlata eredményezett. 1963-tól Belügyi Szemle, 1991–1994 között Rendészeti Szemle, majd 1995-től Belügyi Szemle, 2006–2010 között újra Rendészeti Szemle, 2010 júniusától ismét Belügyi Szemle címmel jelent meg. 1953-tól 1984-ig kisebb megszakításokkal dr. Déri Pál főszerkesztő neve fémjelezte a Belügyi Szemlét, 1985-től dr. Finszter Géza, 1989-től dr. Rácz Lajos vette át a főszerkesztői széket. 1991-ben dr. Szabó Endre, 1992-ben dr. Szikinger István, 1993-ban dr. Dános Valér, 1994-től dr. Korinek László volt a folyóirat főszerkesztője.

A 2019-es év meghatározó időszak a Szemle életében, ugyanis a nyomtatott lap mellett megjelent a Belügyi Szemle hírlevele, amely egyfajta beharangozója, ajánlója minden egyes havi lapszámnak. 2020 tavaszán elindult a Belügyi Szemle hírportálja, amely több szempontú igényt kielégítő szerkezettel rendelkezik. Egyrészt a hírportál egy vegyes használatú honlap- szerkezet, amely a folyóiraton kívül eső tartalmakat is közöl, másrészt lehetővé teszi azt is, hogy reflexió színtere legyen, vagy olvasóink szavazhatnak aktuális kérdésünkre, valamint részt vehetnek kvízjátékunkon is. A honlap megjelenésével valóban új korszak köszönt be a Belügyminisztérium szakmai, tudományos folyóiratának életében. A csak online felületen megjelenő Belügyi Szemle Különszám név alatt megjelenő folyóiratukban évi négy alkalommal tematikus vagy angol nyelvű közleményeknek is helyet adunk.

A Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztálya, az általa felállított rangsor szerint az öt legmagasabban értékelt lap közé sorolja a folyóiratot. A lap a társadalmi devianciák, valamint a közbiztonság és a rendészet kérdéseit kriminológiai, kriminálszociológiai, büntetőjogi, rendészeti szempontból elemző, értékelő tanulmányokat közöl.
A Belügyi Szemle szellemisége mit sem változott az elmúlt hat évtized alatt. A folyóirat elsődleges célja ma is, hogy lehetőséget teremtsen a belügyi és más hazai kutatóknak, oktatóknak, doktorandusz hallgatóknak és szakembereknek a minél szélesebb körben folyó kutatási eredményeiket feldolgozó tanulmányaik, szakmai tapasztalataikat tartalmazó cikkeik megjelentetésére. A kéziratok előzetes, anonim, úgynevezett kettős vaklektorálásra kerülnek az elismert szaktekintélyekből álló lektori hálózat tagjainak közreműködésével.

A folyóirat kezdetek óta havonta jelenik meg nyomtatásban, magyar nyelven. Angol nyelvű kéziratok megjelentetésére csak a Belügyi Szemle Különszám online folyóiratában kerül sor. Az előzőkben megfogalmazott szellemiség jegyében a folyóiratban helyet kapnak azok a tudományos és szakmai közlemények is, amelyek a rendészettudomány, az állam- és jogtudomány, a társadalomtudományok, természettudományok és ezek határtudományai területeit érintik.

A folyóirat jelenleg az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottságának minősítési besorolása szerint a legmagasabb szintű kategóriába, az „A” kategóriába tartozik, ennek megfelelően a lapban megjelenő cikkek szerzői a lehető legmagasabb pontszámot kapják. A Szerkesztőbizottság, valamint a Szerkesztőség valamennyi tagja mélyen elkötelezett aziránt, hogy olyan szakmai és tudományos folyóiratot gondozzon, amely igazi szellemi műhelyként képes segíteni a kutatók és az oktatók tudományos karrierjének kiteljesedése mellett más szakemberek ismereteinek bővítését, frissítését és megújítását egyaránt. A lap szerkesztői mély szakmai meggyőződéssel hisznek abban, hogy a folyóirat fontos szerepet játszhat a jövőben is az oktatók és kutatók előmenetelének folyamatában, publikációs és alkotói tevékenységük megítélésében, továbbá a gyakorlati szakemberek szakmai műveltségének és felkészültségének emelésében.