Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
 • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva (bővebb magyarázatot lásd a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
 • A benyújtott fájl OpenOffice, Microsoft Word, RTF, dokumentum fájlformátum.
 • Ahol lehetséges, DOI-val ellátott (kattintással elérhető) hivatkozások szerepelnek
 • A szövegben szükséges betartani a szerkesztési, stiláris és bibliográfiai követelményeket, melyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek.

Szerzői útmutatók

ÚTMUTATÓ A BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE SZERZŐI SZÁMÁRA

A Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle (továbbiakban BVSZ) a Magyar Dermatológiai Társulat (MDT) tudományos, peer-review és open-access folyóirata, mely a magyar bőrgyógyászok szakmai képzését és továbbképzését kívánja szolgálni a magyar és nemzetközi bőrgyógyászati, venerológiai és kozmetikai/esztétikai kutatások eredményeinek ismertetésével.

A BVSZ szerkesztősége közlésre elfogadja a következő közleménytípusokat: összefoglaló referátumok, eredeti közlemények, esetismertetések, szakmai állásfoglalások, könyvismertetések, valamint közli az MDT híreit is.

A kéziratokat e-mailen kérjük beküldeni szerkesztőségünkbe, egyidejűleg az OJS felületre is feltölteni, csatolva a következő nyilatkozatokat:

 • a kéziratot nem nyújtották be más külföldi vagy magyar folyóiratban történő megjelenéshez.
 • a páciens beleegyező nyilatkozata az őt ábrázoló, szemét kitakaró kép használatáról
 • más közleményből átvett képek, ábrák, grafikonok, licenceivel kapcsolatos nyilatkozat
 • anyagi támogatásról
 • szerzői munkamegosztásról
 • érdekeltségekről
 • szerzők nyilatkozata, hogy a kézirat végleges verzióját elolvasták és jóváhagyták.

A lektorálás és közzététel elvei

A BVSZ-be beküldött kéziratokat a szerkesztőség értékeli, hogy az adott anyag megfelel-e tartalmilag és formailag a folyóirat célkitűzéseinek. Ezután a kézirat lektorálása következik, illetve nem megfelelőség esetén visszaküldik a kéziratot a levelezőszerzőnek.

A BVSZ kizárólag lektorált közleményeket közöl. Publikációtípustól függetlenül minden közlemény lektorálásra (vak lektorálással) kerül a BVSZ szerkesztőbizottsága által felkért tudományos minősítéssel rendelkező szakemberek által.

A lektorok és a szerzők közötti összeférhetetlenség esetén a lektoroknak ezt jelezni kell, és a szerkesztőbizottság új lektort kér fel. A lektorok a véleményüket tárgyilagosan, egyértelműen fogalmazzák meg. Vizsgálják, hogy a szakirodalom feltárásának teljességét, esetleges plágiumot… stb., valamint, hogy a kéziratot javasolják-e közzétételre módosítások nélkül vagy módosításokkal, illetve nem javasolják a közzétételt. A BVSZ szerkesztőbizottsága valamint a lektorok a lektorálás során szerzett értesüléseket szigorúan bizalmasan kezelik.

A lektori vélemények által módosított kézitatot a BVSZ szerkesztősége ellátja DOI számmal, majd a folyóirat szerkezetének megfelelően megjelenteti. A BVSZ lapszámai megjelennek nyomtatva, valamint nyílt hozzáféréssel is: Magyar Dermatológiai Társulat On-line (doki.net)

Nemzetközi irányelvek

A kéziratok szerzőinek be kell tartani a Helsinki Deklaráció irányelveit, etikai standardjait. A Helsinki Deklaráció a World Medical Association gondozásában jelenik meg https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/ kiemelve a személyi jogok tiszteletben tartását, (a fényképeken a beteg szemét el kell takarni).

A formai követelményeket az alábbiakban részletezzük, azonban hangsúlyozzuk, hogy a Vancouver 1978-ban felállított szabályoknak https://www.icmje.org/ kell, hogy megfeleljenek (Recommendation for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals, https://www.icmje.org/recommendations/).

Formai követelmények

A kéziratokat magyar nyelven kell beküldeni, Word dokumentumként szerkesztve. „Times New Roman” 12-es betűtípussal, 1,5-es sorközzel, A/4-es formátumban, 80 leütéssel, 25 sorral egy oldalon. Mellékelve az ábrajegyzéket, amely a pontos kép- és ábrasorrendet és a képaláírásokat is tartalmazza, illetve a képeket és ábrákat is.

A kézirat terjedelme: referátumnál, összefoglalónál 10-20 oldalt, eredeti közleménynél 10-15 oldalt, kazuisztika, terápiás közlemény esetén 20 oldalt nem meghaladó terjedelmű.

A dolgozatban lehetőleg a szokásos tagolás alkalmazása javasolt. A dolgozat bevezetése exponálja a kézirat tárgyát, az anyag és módszer fejezetben az alkalmazott módszereket olyan mértékig kell részletezni, hogy az reprodukálható legyen. Az eredmények között csak a lényeges adatokat szükséges felsorolni. A megbeszélés alfejezet akkor indokolt, ha megvitatható anyag van. A köszönetnyilvánítás, valamint az egyéb nyilatkozatok a dolgozat szövege és az irodalomjegyzék közé kerülnek (petit betűmérettel).

A kézirat szerkezete

Címoldal

Az első oldalon sorrendben a következők szerepeljenek:

– a kézirat magyar nyelvű címe (legyen rövid és fedje a tartalmát),

– a kézirat angol nyelvű címe,

– a szerzők teljes neve, minden betű nagybetű, félkövér betűtípussal (bold) írva, eltérő munkahelyű szerzők esetén felső index hozzárendelésével felsorolva, majd a nevük alatt az intézmény/intézetek pontos megnevezése, város megjelölésével, a megfelelő felső index hozzárendelésével, a szerzők ORCID azonosítója lábjegyzetben, valamint a levelező szerzőnél név és az e-mail cím,

Például: KISS PÉTER 1, NAGY PÉTER2

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest1; Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika2

Magyar nyelvű összefoglalás: A munkahely(ek), a szerző(k), a cím(ek) felsorolása után következzen a rövid magyar nyelvű összefoglalás (lehetőleg 100-150 szóban), amely tartalmazza a közlemény lényegét, a vizsgálat célját, anyagát, módszerét, eredményeit (számszerű adatokat), a következtetéseket.

Kulcsszavak: Az összefoglalástól egy üres sorral elválasztva adjon meg 4-5,5-8 az írásra jellemző kulcsszót az NLM (National Library of Medicine) MeSH (Medical Subject Headings) rendszerét használva. Részletes információ az NLM MeSH-ről: https://meshb.nlm.nih.gov/MeSHonDemand

Levelező szerző: név

e-mail: levelezoszerzo.neve@email.hu

 

A kézirat 2. oldala

Angol nyelvű összefoglalás: A szerzők neve dr. nélkül, vezetéknév kiírva, keresztnév kezdőbetűi pont nélkül (pl. Kovács B), a szerzők ORCID azonosítója lábjegyzetben, a közlemény címe angolul, majd kb. 1 oldalban (100-150 szóban), a magyar nyelvű összefoglaláshoz hasonló szerkezetben, a közlemény tagolásának megfelelően az absztrakt tartalma oly módon, hogy a nemzetközi nyilvánosságban kutató olvasó ebből megértse a lényeget.

Angol nyelvű kulcsszavak: Az angol összefoglalótól szintén egy üres sorral elválasztva 5-8 szóval adja meg. Az NLM (National Library of Medicine) MeSH (Medical Subject Headings) rendszerét használva a kulcsszavak megadása során. Részletes információ az NLM MeSH-ről: https://meshb.nlm.nih.gov/MeSHonDemand

A kézirat 3. oldalától kezdődik a közlemény szövege. A kézirat A/4 méretben, Times New Roman 12 méretű betűvel, kettes sortávolsággal, oldalszámozva, egy sorban kb. 60-80 leütéssel, egy oldalon 28-30 gépelt sorral készül. A dőltbetűs kiemelések (kurzív): a szerzők nevei, az ábrákra és a táblázatokra történő hivatkozások. Ha a Word fájlban küldött kéziratban alkalmazzák a dőlt betűs és a félkövér kiemeléseket, a külön jelölés nem szükséges. Az apró betűs (petit) szedésre szánt szövegrészek is másfeles sortávolságúak és a szöveg bal oldalán vonallal, vagy a szöveg elején jelöltek. Kérjük, hogy a szövegbe a megfelelő helyre szíveskedjenek beilleszteni az ábrákat és/vagy táblázatokat azok képaláírásával együtt. Ez nem pótolja az ábrák, táblázatok nagy méretben történő megküldését.

Az érdemi rész tagolása

Bevezetés: Problémafelvetés, irodalmi előzmények.

Vizsgálati anyag és módszer: Pontos tájékoztatás szükséges, másutt már megjelent módszerekre csupán hivatkozni kell, bár 2-3 mondattal a módszer lényege saját fogalmazásban leírható.

Eredmények: Világos és korrekt közlése táblázatok vagy ábrák segítségével.

Megbeszélés: Az eredmények értékelése az irodalmi adatok tükrében, az új megállapítások kiemelése.

A szövegrészben számozással jelölje az ábrák, illetve táblázatok elhelyezését (lásd: Ábrajegyzék).

Irodalom

Az irodalomjegyzék (IRODALOM) külön oldalon, folytatott oldalszámozással a szerzők neve, az idézett cikk címe, a folyóirat nemzetközi rövidítése (National Library of Medicine’s Title Abbreviation/NLM katalógus – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/), megjelenés éve, kötetszám, füzetszám, és oldalszám (-tól, -ig) adatokat tartalmazza, valamint a DOI számot. Háromnál több szerző esetén, az első három szerző neve után „és mtsai.” rövidítés alkalmazandó.

 Hivatkozásminták:

 1. Folyóiratban megjelent közlemény esetén:

Meneton, P., Jeunemaitre, X., de Wardener, HE.és mtsai.: Links between dietary salt intake, renal salt handling, blood pressure, and cardiovascular diseases. Physiol Rev. (2005) 85(2), 679-715. DOI: 10.1152/physrev.00056.2003

 1. Könyvrészletre való hivatkozáskor:

Malik, A., Kárpáti, S.: Bőrápolás, bőrgyógyászati kórképek gyermekkorban. In: Cseh Á, Krivácsy P, Szabó A (Eds.): Mit tegyek, ha beteg a gyermekem? - Gyermekkori betegségek és sürgősségi élethelyzetek otthoni megoldása (129-131). Semmelweis Kiadó. (2015).

 1. Könyvhivatkozásnál:

Eyre, HJ., Lange, DP., Morris, LB.: Informed decisions: the complete book of cancer diagnosis, treatment, and recovery. American Cancer Society. (2002).

 1. DOI hivatkozás:

Tengvall, K., Kozyrev, S., Kierczak, M. és mtsai.: Multiple regulatory variants located in cell type-specific enhancers within the PKP2 locus form major risk and protective haplotypes for canine atopic dermatitis in German shepherd dogs. BMC Genet. (2016) 17(97), DOI: 10.1186/s12863-016-0404-3      

 1. Internetes hivatkozás:

WHO. Despite civil unrest, almost half a million Yemenis treated for onchocerciasis [Internet].WHO; 2019 Feb 14 [cited 2022 Oct 27]. Available from: https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/despite-civil-unrest-almost-half-a-million-yemenis-treated-for-onchocerciasis

Ebben a részben csak azok a művek szerepelhetnek, amelyekre a közleményben név szerint vagy gömbölyű zárójelben, számmal utalás történik. Csak megjelent, valamint közlésre elfogadott közlemények szerepelhetnek a referenciákban. A DOI számmal rendelkező közlemények esetén kérjük feltüntetni a DOI számot. Az irodalomjegyzéket az első szerző neve szerint, a közlemény szövegében történő előfordulásuk sorrendjében kell megadni arab számokkal történő számozással, külön sorban kezdve az egyes munkákat. Az irodalomjegyzékben három szerzőig minden szerző nevét ki kell írni, ennél több szerzőt „és mtsai.”-ként kell említeni. A folyóiratok nevének rövidítése az NLM folyóirat-katalógus alapján történik, a szerzők és egyéb adatok a Vancouver-rendszer szerint írandók. A szerzők nevénél  az első betű, valamint a keresztnév egy betűje nagybetűs, a kötet- és a folyóirat címét minden esetben dőlt (kurzív, italic) betűvel kérjük írni. Az idézett hivatkozások száma csak indokolt esetben haladhatja meg az 50-et.

 Ábrák, grafikonok, táblázatok

Ábrák: Az ábrák száma – a szöveggel arányosan – lehetőleg 6-8-nál ne legyen több. Az ábrák számozásánál, kérjük, arab számokat használjanak.

Az egyedüli képeket a megfelelő kivágással, míg a több képből álló kompozíciókat összeépítve (ahogy a folyóiratban látni szeretnék), és a megfelelő képszámmal elnevezett fájlként küldjék el. Fontos, hogy ezen felül az egyedüli, illetve kompozícióban szereplő ábrákat külön-külön (még kivágás nélküli) fájlként, az eredeti méretben és fájltípusban (pl. JPG vagy TIF), a lehető legnagyobb felbontásban/legjobb minőségben is kérjük. A hasáb-szélesnek szánt kép, illetve képrészlet vízszintesen legalább 1000 pixeles (képpontos) legyen, míg az egész oldal széles képhez már 2000 pixelnyi szélesség szükséges. (Sajnos az internetről letöltött, illetve Word vagy PowerPoint fájlba beágyazott képek sok esetben veszteséges tömörítésű anyagok, kevés pixelből állnak, így gyakran csak 2-3 cm-es képek nyomtatásához alkalmasak.) Mindezen eredeti ábrák betűjellel történő ellátásáról és a szemek kitakarásáról a tördelés folyamán gondoskodunk.

Grafikonok: A fentebb leírtaknak megfelelő minőségű ábraként is szerepelhetnek, de a legjobb minőség eléréséhez érdemes magát az Excel -fájlt is elküldeni.

Táblázatok: Külön fájlban (lehetőség szerint Excel vagy Word) kell elkészíteni és arab számmal felsorolni. Kérjük szerzőinket, hogy a táblázatkészítéshez mindenképpen táblázatkészítő eszközt válasszanak, és kerüljék a „kézi” táblázatkészítést.

Ábrajegyzék:

Az ábrák és táblázatok számát, sorrendjét, és címét külön Word dokumentumban kérjük megadni. Az ábraszöveg legyen rövid. Csak igen jó minőségű fotók, ábrák közlése lehetséges, tekintettel a nyomtatott formátumban való megjelenésre. A felismerhetőség elkerülésére a szemek takarása kötelező, a szövegben a monogramok jelölése is kerülendő. Korábban már közölt ábra, kép csak a szerző és a kiadó engedélye esetén közölhető a forrás megjelölésével (az ezzel kapcsolatos nyilatkozat a kézirat beküldésekor csatolandó).

Betegek fotójának közlése előtt minden esetben szükséges a beteg által aláírt beleegyező nyilatkozat.

A más szerzőktől változtatás nélkül vagy minimális változtatással átvett képek és ábrák közléséhez kérjük az eredeti szerzők jóváhagyását.

A közlemény vége

Köszönetnyilvánítás, röviden.

Anyagi támogatás: kötelező nyilatkozni akkor is, ha a kutató munka során nem történt anyagi támogatás.

Szerzői munkamegosztás: adott szerző mivel járult hozzá a kézirat elkészítéséhez (például hipotézisek felállítása, irodalmazás, vizsgálatok kivitelezése, statisztikai munkák, kézirat elkészítés, megszövegezése, stb.) A felsorolásban a szerzők monogramjai jelenjenek meg..

Nyilatkozat arról, hogy a kézirat végleges változatát valamennyi szerző elolvasta és jóváhagyta.

Érdekeltségek: szükséges, hogy a szerzők sorolják fel az összes tényleges, illetve lehetséges érdekeltségüket (pénzügyi, személyes vagy egyéb), amely a kézirat végleges elkészülését megelőző három évben hatással lehetett a cikk megírására. Ez a nyilatkozat akkor is szükséges, ha a szerzők nem bírnak érdekeltségekkel. A következő mondatot kérjük: „A szerző(k)nek nincsen(ek) érdekeltségei(k).”

Helyesírás

A Magyar Tudományos Akadémia által jóváhagyott mindenkori szabályzatok és állásfoglalások az irányadók.

A rövidítéseket – a szaknyelvben megszokott formában – a szövegben az első megjelenés helyén, a rövidítendő kifejezés után, zárójelben használják először.

A cikkek leadásával kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésre e-mailben a huderm.bor@med.semmelweis-univ.hu címen. 

Kéréseink figyelembevételét előre is köszönjük!

A szerkesztőség 

Utolsó módosítás 2023. január 5.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A regisztrált és a nem regisztrált felhasználókról gyűjtött adatok a tudományos folyóiratok működtetésének körébe tartoznak. Az adatok lehetővé teszik a szerkesztési folyamat során a kommunikációt, az olvasók tájékoztatását a megjelent tartalmakról; illetve összesített formában információkat adnak az olvasói szokásokról.

A folyóirat szerkesztői törekszenek az adatvédelmi szabványoknak való megfelelésre, beleértve az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) által az érintettnek biztosított jogokat. A GDPR egyúttal a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból kezelt adatokra sajátos szabályokat fogalmaz meg. A részletes adatkezelési információkat a Magyar Dermatológiai Társulat adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

E-mailes értesítések: A Magyar Dermatológiai Társulatnál jelenleg hírlevél szolgáltatás

Cookie-k: A honlap megtekintésekor egy „OJSSID” nevű cookie készül, amely a honlapra látogató felhasználó számítógépén található. A felhasználó a cookie-beállításait és a cookie-kat a számítógépe böngészőprogramjából érheti el. A honlap látogatóiról adatbázisban tároljuk az IP-címet és a böngészőprogram adatait. Ezek az adatok a böngésző bezárásakor törlődnek az adatbázisból.