fogászat, orális biológia
Ugrás a fő tartalmi részhez Ugrás a főmenübe Ugrás az oldal lábrészéhez

Szerzői jogi nyilatkozat

Fogorvosi Szemle szerzői jogi Nyilatkozata

A nyilatkozat letöltése PDF formátumban

 

Fogorvosi Szemle új szerzői jogi Nyilatkozata, amit minden új közlemény beérkezése esetén kérünk

Nyilatkozat közlési engedélyről

Szerző
Név:
Cím:
E-mail cím:

A cikk adatai
Cím:
Társszerzők:

Szerkesztőség
Fogorvosi Szemle
Szentkirályi u. 47.
1088 Budapest, Hungary/Magyarország

A Nyilatkozatot a folyóirat szerkesztőségének címére kérjük küldeni!

I. Felhasználási jog

Jelen Nyilatkozat értelmében a Szerző cikkének ingyenes, határidő nélküli közlési jogát kizárólagosan átadja a Szerkesztőségnek, beleértve ebbe a cikk földrajzi, nyelvi, időbeli, példányszám- vagy egyéb korlátozás nélküli tárolásának, kinyomtatásának, tetszőleges nyomtatott vagy online, offline elektronikus adathordozón történő publikálásának, sokszorosításának, árusításának jogát. A fenti jogok átadása kizárólag a cikk végső, kiadott változatára vonatkozik, és nem korlátozza a szerzőt a cikk preprint (szerzői) változatának felhasználásában (l. III. pont).

II. A Szerkesztőség jogai és kötelezettségei

A Szerkesztőség jogai a Nyilatkozat tárgyát képző cikkel kapcsolatban különösen a következők:

  • Szabadon elérhetővé és letölthetővé teheti a cikket saját hivatalos, kiadói honlapján, időbeli korlátozás nélkül.
  • Árusíthatja a cikket földrajzi korlátozás nélkül (előfizetőknek, egyszeri letöltőknek, a cikk-archívum egyszeri vásárlóinak stb.). Átalakíthatja a cikket tetszőleges elektronikus formátumba.
  • A cikket publikálhatja a hivatalos kiadói honlapon feltüntetett nyomtatott folyóirataiban. A cikk közlési és felhasználási jogát átadhatja bármely harmadik félnek.
  • Más nyelvre lefordíthatja a cikket.
  • A szerző nevében felléphet a cikkel kapcsolatos jogsértések, jogtalan felhasználás és szellemi tulajdon eltulajdonítása esetén.

A Szerkesztőség megszervezi, hogy a cikk elfogadott, első publikálása előtti változatát a szerkesztőség elküldje a szerző jelen Nyilatkozatban megadott címére. A Szerző vállalja, hogy ezt a javításokkal (amennyiben szükségesek) három napon belül a szerkesztőségbe visszaküldi, s vállalja, hogy kizárólag formai javításokra szorítkozhat, tartalmi változtatások ebben a szakaszban már nem lehetségesek.

III. A Szerző jogai és kötelezettségei

A Szerző kijelenti és szavatolja, hogy a cikknek ő a kizárólagos szerzője – illetve a cikk jelen formában való megjelentetéséhez bírja valamennyi társszerző hozzájárulását (l. IV. pont) –, a cikk saját, eredeti szellemi alkotása, a cikk közlési jogát sem részben, sem egészben nem ruházta át a harmadik félre a jelen Nyilatkozat aláírása előtt, ezért jogában áll a jelen Nyilatkozat aláírása, s így felhatalmazza a Szerkesztőséget a cikk publikálására.

Jelen Nyilatkozat aláírásával a Szerző szavatolja, hogy a cikkben nincs plágium, a leírtak a szerző legjobb tudása szerint pontosak és igazak, a cikk nem tartalmaz rágalmakat, obszcén vagy harmadik fél szerzői jogát, magánéletét vagy bármilyen más jogát sértő, vagy egyébként jogszabályba ütköző részeket, és kézirat sem magyar sem más nyelven, sem részben sem egészben nem áll más folyóiratnál elbírálás vagy megjelenés alatt.

A Szerző elfogadja és vállalja, hogy a Nyilatkozat szerinti cikk publikálásából kifolyólag royalty vagy más díj, avagy költségtérítés semmilyen körülmények között nem jár neki. A Szerző elfogadja, hogy a Nyilatkozat aláírása után a Nyilatkozat tárgyát képező cikk végleges, kiadott változatának felhasználási joga felett nem rendelkezik, ugyanakkor a Szerző fenntartja, hogy a továbbiakban is megilletik a személyhez főződő jogai, különösen a név feltüntetéséhez való jog.

A Szerzőt megilletik továbbá cikk preprint (szerzői) változatához kapcsolódó bizonyos archiválási jogok. A preprint változat a Szerzői kézirat, mely kiegészülhet a bírálat és a korrektúra során elvégzett módosításokkal, és formátuma tetszőleges lehet (.doc, .tex., .pdf stb.). Az ehhez fűződő szerzői archiválási jog a preprint e-mailes terjesztését, saját oktatási tevékenysége során történő felhasználását, a szerző saját honlapján elhelyezését, továbbá zárt vagy nyitott, illetve nyomtatott vagy elektronikus intézeti publikációs gyűjteményben (repozitóriumban) való elhelyezését foglalja magába. Az archiválás során a Szerző mindig köteles a cikk végleges, kiadott változatának elérhetőségét is pontosan megadni, illetve a közölt cikkhez linket mellékelni http://dx.doi.org/[DOI szám szögletes zárójel nélkül] formátumban.

IV. Harmadik fél tulajdonában levő, avagy felhasználási joga alatt álló tartalom felhasználása a cikkben

A Szerző vállalja, hogy amennyiben a Szerző írásban a Szerkesztőségnek nem jelzi, hogy a cikknek társszerzői vannak, ezzel kinyilvánítja, hogy a cikknek ő az egyedüli szerzője. Amennyiben társszerzőket nevez meg, köteles jótállnia azért, hogy minden társszerzőt feltüntessen, továbbá kizárólagosan és teljes körűen képviseli őket, és a jelen Nyilatkozatot a felhatalmazásuk birtokában írja alá, amely felhatalmazás kiterjed a társzerzők szellemi alkotásának is a Szerkesztőség általi ugyanolyan terjedelmű és feltételrendszerű felhasználásra (különös tekintettel a felhasználási jog ingyenességére, kizárólagosságára és korlátozásmentességére), mint amilyen jogokat, s amilyen feltételekkel a jelen Nyilatkozattal a Szerző biztosít a Szerkesztőségnek. Amennyiben bármely harmadik fél a jelen Nyilatkozat hatálya alá tartozó cikkben észlelt tartalom jogosulatlan felhasználása miatt kártérítési igényt jelent be a Szerkesztőséggel szemben, ennek anyagi következményeit a Szerző vállalja.

A Szerző vállalja, hogy amennyiben a Szerző olyan anyagokat kíván megjelentetni cikkében, amelyek felhasználási joga más jogtulajdonos, kiadó, szerző birtokában van, a Szerző kizárólagos felelőssége, hogy ezen jogtulajdonosoktól a megfelelő (az előző bekezdésben rögzítettek szerinti) közlési engedélyeket beszerezze, mielőtt kéziratát a Szerkesztőséghez benyújtja.

V. Egyéb rendelkezések

A jelen Nyilatkozat szerinti cikk először Magyarország területén jelenik meg. Ezért a jelen Nyilatkozatra Magyarország hatályos jogszabályai, elsősorban a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alkalmazandó.

Bármilyen jogvitában, amely a jelen Nyilatkozattal érintett felek között a jelen Nyilatkozatból eredően keletkezik, a Szerző elismeri Magyarország bíróságainak joghatóságát, s a budapesti székhelyű Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét, amelynek aláveti magát.

A jelen Nyilatkozat, a keltének napján lép hatályba.
A jelen Nyilatkozatot a Szerző elolvasta, értelmezte, s mint akaratával mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írta alá.

Szerző
Dátum